איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

פרק א': פרשנות

הגדרות:
בתקנון זה –"התקנון כחוזה" דין התקנון לרבות נספחיו כדין חוזה בין האגוד לבין חבריו ובינם לבין עצמם.

"האגוד"  "אגוד בודקי הפוליגרף בישראל" – "א.פ.י." ובשמו הלועזי: 
  "I.P.E.A ) "The Israeli Polygraph Examiners Association ).

"מטרות האגוד" כמפורט במסמכי היסוד ו/או בפרק ג' בתקנון זה. בהתקיים כל  סתירה בניהם, תקנון זה גובר.

"פוליגרף" מכשיר המודד ורושם סימולטנית פעילויות פיזיולוגיות במספר  

ערוצי מדידה.

"בדיקת פוליגרף" בדיקה המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ואמרותיו של אדם ו/או לגלות  מידע או הימצאות מידע אצל אדם וזאת בהסתמך על תגובותיו הפיזיולוגיות במהלך הבדיקה כפי שהן נרשמות באמצעות הפוליגרף.

"בדיקות סינון תעסוקתיות" בדיקות פוליגרף קדם תעסוקתית ו/או בדיקת פוליגרף תקופתית.

"נבדק" אדם שנערכה לו בדיקת פוליגרף בעבר ו/או שנערכת לו בדיקה בהווה.

"עיסוק בפוליגרף" עיסוק בפוליגרף כמשלח יד או בתמורה.

"בודק פוליגרף" מי שהוכשר לערוך בדיקות פוליגרף ועיסוקו המלא או החלקי, הינו או היה, בבדיקות פוליגרף כמוגדר לעיל, אין נפקא מינה – כל עוד לא נאמר אחרת בתקנות אלו,  ובמפורש – אם הוא עצמאי או שכיר.

"בודק פוליגרף פעיל בשרות הממלכתי" בודק פוליגרף חבר האגוד שהוא עובד מדינה ו/או נמנה על כוחות הביטחון, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל.

"מייסדי האגוד" כמפורט ב"רשימת המייסדים" אשר צורפה למסמכי היסוד כמשמעותם בחוק העמותות אשר הוגשו לרשם העמותות ואושרו על ידו כמייסדיו.

"הוועד המרכזי" חברי אגוד שנבחרו על ידי האסיפה הכללית לנהל את ענייני האגוד. על חברי הועד לפעול לטובת האגוד במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית,  ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות האגוד.

"חבר האגוד" מי שנמנה על האגוד לאחר שנמצא כשיר לחברות ו/או עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

"חברי אגוד במעמד מיוחד" "חבר עבר נלווה", "חבר לחיים", "חבר חוץ", "חבר עמית", "חבר כבוד", כהגדרתם בפרק ד' "חברות", סעיף 6 סעיפי משנה א'-ה. 

"חבר עבר נלווה" חבר אגוד לשעבר שאינו עוסק בפועל בפוליגרף.

"חבר לצמיתות" חבר אגוד שפעל עשרות בשנים לקידום הפוליגרף והאגוד והוכר כחבר לצמיתות על ידי שני שליש מחברי האגוד בעלי זכות הצבעה.

"חבר חוץ" בודק פוליגרף שהוא כשיר לחברות, שאינו בעל אזרחות ישראלית,  ומושבו מחוץ למדינת ישראל.

"חבר עמית" אדם שאינו בודק פוליגרף אך עיסוקו נושק לפוליגרף (כגון: משפטן, חוקר וכיו"ב)ובמסגרת עיסוקו הוא שותף להיבטים פוליגרפים שונים.

"חבר כבוד" אדם שבפעילותו ו/או עיסוקיו תרם באופן ייחודי למקצוע הפוליגרף ו/או לאגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

"יושב ראש האגוד" מי שחברי האגוד - בעלי זכות ההצבעה אשר נכחו בהצבעה  באסיפה הכללית - בחרו בו מבין חברי האגוד, לעמוד בראש האגוד.

"מזכיר האגוד" מי שחברי האגוד - בעלי זכות ההצבעה אשר נכחו בהצבעה  באסיפה הכללית- בחרו בו מבין חברי האגוד, לשמש כמזכיר האגוד. 

"גזבר האגוד" מי שחברי האגוד- בעלי זכות ההצבעה אשר נכחו בהצבעה  באסיפה הכללית- בחרו בו מבין חברי האגוד, לשמש כגזבר האגוד. 

"אסיפה כללית"אסיפה כללית רגילה של חברי האגוד המתקיימת במועדים על פי התקנון ולא פחות מאחת לשנה.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בתקנון הוראה אחרת לעניין זה.

"מליאת האגוד"  אסיפה כללית או אסיפה מיוחדת.

"דרכי הצבעה" באסיפת כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. חבר אגוד רשאי להצביע באסיפה בין בעצמו בהיותו נוכח בה, ובין אם לא נכח בה ובלבד שמסר ו/או העביר ו/או שיגר הודעה מראש ובכתב על אופן הצבעתו [להלן: "מסמך ההצבעה"] והכל אם מסמך ההצבעה הגיע אל מי מחברי האגוד ו/או אל מי מחברי הוועד המרכזי. "מסמך הצבעה" יכול שיהא בצורת מסמך פיזי לרבות הודעת מדיה אלקטרונית כלשהי (מייל, אינטרנט, מסרון, וכדומה). 

"מועדים לכינוס האסיפה" הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי האגוד.

"פרוטוקול" בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם על ידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

"וועדת ביקורת"  מי שנבחר על ידי האסיפה הכללית:

(1)   לבדוק את תקינות פעולות האגוד, לרבות התאמת פעולות האגוד למטרותיו;

(2)   לבדוק את השגת יעדי האגוד ביעילות ובחיסכון;

(3)   לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

(4)   להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול האגוד;

(5)   לבדוק את ענייניו הכספיים של האגוד, את פנקסי החשבונות שלה לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

(6)   לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותו של האגוד;

(7)   להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

"תואר אקדמי" תואר מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  –  1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך.

"הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף"  הכשרה במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, והכל לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה.

"חוק העמותות" תש"מ-1980.

"רשם העמותות" הרשם כמשמעותו בחוק העמותות תש"מ – 1980.

"כללי האתיקה" כאמור בנספח לתקנון זה.

"כשירות לחברות" מי שנמלאו לגביו כל אלה:

א.   הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.

ב.    מלאו לו 23 שנים.

ג.     הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  –  1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך.

ד.    סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרה ע"י הוועד המרכזי, והכל לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה.

ה.   עמד בהצלחה בהתמחות כמפורט להלן בתקנות אלו, ובראיון כניסה לאגוד, כמפורט בנספח לתקנון זה, בו הוכיח לשביעות רצונו של הוועד המרכזי ידע ומומחיות בהיבטים השונים הכרוכים בעריכת בדיקות פוליגרף.

ו.      ביצע בעצמו לפחות 220 בדיקות פוליגרף ובכלל זה הבדיקות שערך בתקופת ההתמחות, במשך התקופה של לפחות שנה עד שלוש השנים האחרונות לפני הגשת בקשתו לחברות באגוד או לחילופין ביצע בעצמו לפחות 500 בדיקות פוליגרף מתחילת ההתמחות שלו מהן לפחות 100 במשך תקופה של שלוש השנים האחרונות לפני הגשת בקשתו לחברות באגוד.

ז.     לדעת הועד המרכזי אין מניעה – מטעמים של בטחון הצבור או עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – לקבלו כחבר.

ח.   הוכיח ידיעה טובה בשפה העברית.

  "ריאיון כניסה לאגוד" ריאיון שמטרתו לאמת את יכולותיו המעשיות של המועמד לחברות ואתשיקול דעתו המקצועי והאתי בבואו לבצע בדיקות פוליגרף כמפורט בפרק הנספחים לתקנון זה.

   "מאמן" אדם שנתמלאו בו תנאים אלה, כשהוא:

א.      חבר אגוד.

ב.      בעל וותק של 5 שנים לפחות כבודק פוליגרף וכחבר אגוד.

ג.       לא נפסל לשמש מאמן מטעמים שנרשמו ע"י הוועד.

ד.      מקיים חובותיו כמאמן כמפורט בנספח לתקנון.

ה.  מנהל את ההתמחות בכפוף לנספח לתקנון.

"ביטול הרשאה מלשמש מאמן" פסילת מאמן תהא לפי פרק ה' סעיף 4 א' ( 1-2 ) "חברות" לתקנון זה, אם ערעורו על הפסילה, ככל שערער, נדחה על ידי בית הדין לערעורים.

"מפקח על מאמנים" חבר אגוד שנתמנה על ידי הועד המרכזי לתפקיד מפקח על   

מתמחים והוא יהיה מוסמך לחוות דעה בפניהם על טיב התמחותו של מתמחה וכן יהיה מוסמך לערוך ברור בכתב ו/או בעל פה עם המאמנים והמתמחים והכל בהתאם   לתקנון זה, לרבות ובין היתר, בפרק "הכשרה למקצוע – התמחות".

 "בית הדין לערעורים" כהגדרתו בפרק ז' לתקנון זה, "מוסדות האגוד", והוא ישב כערכאת ערעור על החלטות וועדת המשמעת, בהרכב ולפי סדרי הדין כמפורט בסעיפים 6-7 שבו.  

"יו"ר ביה"ד לערעורים" חבר בית הדין אשר נבחר  חברי בית הדין כיושב ראש בית  הדין. 

"סגן יו"ר ביה"ד לערעורים" חבר בית הדין אשר נבחר על ידי חברי בית הדין כסגן יושב ראש בית הדין.

"כשירות להירשם כמתמחה" מי שנמלאו בו תנאים אלה:

א.     הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.

ב.     הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  –  1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך, בהיבט הרלבנטי לענייננו, לתארים אלה.

ג.      סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה.

ד.     הוכיח ידיעה טובה בשפה העברית.

ה.     הוועד  על פי סמכותו כמפורט בפרק כשירות להתמחות, מצאו כשיר אף שתנאי ו/או תנאים, כולם או מקצתם לא נתקיימו לגביו. 

  "מתמחה" מי שעמד בתנאי הכשירות לפי פרק ה : "הכשרה למקצוע –התמחות"  ככשיר להירשם כמתמחה, הגיש בקשת רישום, ובקשתו אושרה.

"איסור הכשרה" הכשרה תהא בכפוף לתקנון זה בלבד.

"תקופת ההתמחות" כהגדרתה בתקנון זה, ולפי פרק ה' סעיף 5 שבו.

"יום תחילת התמחות" כאמור בפרק ה' סעיף 2 ג' לתקנון זה.

"אגרת בקשת חברות" כאמור בפרק ה' לתקנון זה לרבות בסעיף 2 ב' שבו.  

"מתמחה מועמד לחברות" מתמחים בתום 6 חודשי התמחות העומדים בתנאי פרק ה' סעיף 5 ד' לתקנון ו/או "מקרים מיוחדים" לפי טעמים מיוחדים שיירשמו, ואשר הגיש בקשת מועמדות.

"דמי חבר" תשלום חובה שאושר על ידי האסיפה הכללית החל על חברי האגוד לרבות חברי הועד המרכזי, ולרבות מועמדים לחברות, אך למעט "חברים במעמד מיוחד" כהגדרתם בפרק ד' "חברות, סעיף 6 סעיפי משנה א'-ה', אשר ייהנו מפטור מדמי החבר. 

"פטור מדמי חבר" ואלה הם הפטורים מדמי חבר: "חבר עבר נלווה", "חבר לצמיתות", "חבר חוץ", "חבר עמית", "חבר כבוד", כהגדרתם בתקנון זה. 

"הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף" מי שסיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף הן במתכונת והן עפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה.

  "כשרות לחברות במקרים מיוחדים" במקרים מיוחדים שיש בהם הצדקה מקצועית, ומטעמים שירשמו, רשאי הועד המרכזי לוותר על כל תנאי מהתנאים הנקובים ו/או להוסיף תנאים מיוחדים.

"מועמד לחברות" בודק פוליגרף שנתקיימו לגביו תנאי ה"כשירות לחברות" כהגדרתם בתקנון זה  לרבות כאמור בפרק ד' 1 סעיפים 1-4 והוא:

א.     מתמחה אשר סיים חצי שנת התמחות, ביצע לפחות 50 בדיקות פוליגרף והגיש בקשה לקבלו כחבר אגוד.

ב.     נקבע על ידי הוועד המרכזי שהמועמד נכלל בגדר ה"מקרים מיוחדים".

"מועמד לחברות במקרים מיוחדים" הוועד המרכזי רשאי לקבל לאגוד בודק פוליגרף במעמד של "מועמד לחברות במקרים מיוחדים" ומטעמים שיירשמו, אם מצאו שיש הצדקה מקצועית, לוותר על תנאי מהתנאים הנקובים כולם או חלקם ו/או להוסיף עליהם תנאים מיוחדים.

"פקיעת חברות ו/או מועמדות לחברות" החברות או המועמדות לחברות באגוד פוקעת באחת מאלה:

א.     במות החבר או המועמד לחברות.

ב.     בפרישתו מן האגוד על ידי מתן הודעת פרישה לוועד המרכזי.             

ג.      בהוצאתו מן האגוד על ידי האסיפה הכללית ו/או על פי הצעת הוועד המרכזי כאשר החבר או המועמד לחברות לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

ד.     בהוצאתו מן האגוד על פי פסק דין של ועדת המשמעת כאמור  בתקנון זה.

ה.     בהחלטה של הועד המרכזי להשעות חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה. כאמור להלן בסעיף 5.

 "השעיה זמנית דחופה" חבר או מועמד לחברות, שהועד המרכזי החליט מכוח סמכותו להשעותו השעיה זמנית מחברותו או ממועמדותו לחברות באגוד עד לתום חקירה, משפט או דיון משמעתי המתנהל כנגדו, מחשש שהמשך חברותו או מועמדותו לחברות במשך זמן החקירה, המשפט, או הדיון המשמעתי כאמור, עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות האגוד.

"וועדת משמעת" חברי אגוד שנבחרו על ידי האסיפה הכללית המונה שלושה חברים לפחות ולא יותר משבעה חברים, לפי העניין.

"יו"ר וועדת המשמעת" חבר בית הדין למשמעת שנבחר על ידי יתר חברי בית הדין לשמש כיו"ר הוועדה.

"סגן יו"ר וועדת המשמעת" חבר בית הדין למשמעת שנבחר על ידי יתר חברי בית הדין לשמש כסגן יו"ר הוועדה. 

"אתיקה מקצועית" הכללים שנקבעו במטרה להנהיג ולהבטיח את קיומם ואת שמירתם על ידי בודקי  פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט כהגדרתם בנספח "כללי האתיקה" לתקנון זה.

"הסמכות להטיל ענישה" הסמכות להטיל עונש על  חבר ו/או מתמחה  נתונה לוועדת המשמעת ו/או לבית הדין לערעורים אם קבעו בהחלטתם שחבר אגוד הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או כל חובה המוטלת עליו  בתקנון זה על נספחיו, לרבות לפי פרק ד' "חברות" סעיף 3 ו' ו/או לפי פרק ז' סעיף 2 "הפרת כללי האתיקה המקצועית"  ו/או "אי מילוי חובה שבתקנון" סעיף 2  שבו ו/או על חבר שהפר כל כלל או נוהל של מוסד ממוסדות האגוד שהתקבלה בסמכות.

"ייחוד הכהונה" לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

"אסיפה כללית שלא מן המניין" אסיפה שנתכנסה לבקשת ועדת הביקורת או לבקשת לא פחות מ 1/3 מכלל חברי אגוד בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית, באופן ובתנאים לפי תקנון זה.

"אסיפה כללית מיוחדת"  "אסיפה כללית שלא מן המניין".

"כשירות למעמד חבר" בודק פוליגרף שנתמלאו בו תנאי הכשירות כמפורט בפרק כשירות לחברות.

"עונשין" כאמור בפרק ז' לתקנון זה: "אתיקה מקצועית, בתי דין" , סעיף 5 -  "עונשים".

פרק ב': שם

שם האגוד הוא: "אגוד בודקי הפוליגרף בישראל". ובראשי תיבות – "א.פ.י." ושמו הלועזי הוא: (I.P.E.A ) "The Israeli Polygraph Examiners Association " [להלן: "האגוד"].

פרק ג': מטרות האגוד

ואלה הן מטרות האגוד:

א.   לקדם את מקצוע העיסוק בפוליגרף ולהעמיק את הידע בתחום זה.

ב.   לקדם ולשמור על ענייניהם המקצועיים של בודקי הפוליגרף בכלל ושל חברי   

   האגוד בפרט.

ג.    לקבוע ולהנהיג כללי אתיקה מקצועית ולהבטיח את קיומם ואת שמירתם על ידי בודקי  פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט.

ד.   לקבוע אמות מידה להשכלה וידיעות מקצועיות נדרשות, ולהבטיח את קיומן ואת שמירתן על ידי בודקי  פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט.

ה.   לפעול למען השתלמותם והרחבת הידע של בודקי הפוליגרף ולמען הקניית ההשכלה והידיעות המקצועיות הדרושות לאלו העתידים לעסוק בו.

ו.    לקיים מגע ותיאום עם גופים ומוסדות, בארץ או מחוצה לה, שיש להם זיקה ישירה או עקיפה, לנושא הפוליגרף. להושיט להם עזרה ולתת להם ייעוץ בכל הקשור והנוגע למקצוע בדיקות הפוליגרף, ובלבד שאין הדבר נוגד את מטרות האגוד.

ז.  ליזום פעולות ומפעלים של מחקר בתחום הבעיות של מקצוע בדיקות הפוליגרף ושל נושאים הקרובים לו.

ח.  לעסוק בהוצאת ספרות מקצועית.

ט.  לעשות כל דבר חוקי אחר הקשור למטרה מהמטרות הנזכרות לעיל או הנובע ממנה או עשוי לקדם את הגשמתה.

י.   לפעול להסדרתו החוקית של העיסוק בפוליגרף ולעיגון כללי העיסוק והאתיקה המקצועית בחוק המדינה.

 פרק ד': חברות

1.     כשירות לחברות

א.      מייסדי האגוד הינם חברים בו מיום רישומו בפנקס הרשומות.

ב.      כל בודק  פוליגרף כשיר להתקבל כחבר האגוד ובלבד שנתמלאו בו "תנאי הכשירות לחברות" כהגדרתם בתקנון.

ג.       במקרים מיוחדים שנמצא שיש בהם הצדקה מקצועית, ומטעמים שיירשמו, רשאי הוועד המרכזי לוותר על כל תנאי מתנאי הכשירות ו/או להוסיף עליהם תנאים מיוחדים.

ד.      הוועד המרכזי רשאי לקבל בודק פוליגרף לאגוד כ"מועמד לחברות". על המועמד לחברות לעמוד בתנאי הכשירות לחברות כהגדרתם בפרק ד' 1. "כשרות לחברות" ו/או בנוסחם בתקנון זה על נספחיו.  

 2. קבלת חברים ומועמדים לחברות

א.   אדם החפץ להיות חבר או מועמד לחברות באגוד ימלא טופס בקשה מיוחד שיסופק לו ע"י מזכירות האגוד, ובו בין היתר, יחתום על הצהרה בדבר הכרת מטרות האגוד ותקנונו ועל נכונותו לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של האגוד, אם וכאשר יתקבל לאגוד.

ב.   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר או כמועמד לחברות באגוד או אי קבלתו נתונה בידי הועד המרכזי, ואולם שמורה בידי המבקש זכות הערעור בכתב, שתועבר ע"י הוועד להחלטת מליאת האגוד הקרובה.

ג.   שמו של כל המגיש בקשה לחברות או למועמדות לחברות, יופץ לכל חברי האגוד קודם לדיון בבקשתו/ה וזאת על מנת לקבל מהחברים מידע על המועמד/ת.

ד.  כל מועמד – למעט בודק פעיל בשרות ממלכתי - יידרש להציג אישור מהמשטרה על העדר עבר פלילי

ה.  מבקש שבקשתו ו/או ערעורו נדחו רשאי לחדש את בקשתו בתום שישה חודשים או יותר ממועד בקשתו הקודמת.

ו.   לבקשה יצורפו המסמכים להוכחת קיומם של תנאי הכשירות כהגדרתם בתקנון זה.

ז.       עם הגשת הבקשה תשולם אגרה בגובה שייקבע מפעם לפעם ע"י הוועד המרכזי. היה והמועמד יתקבל לאגוד, יקוזז סכום האגרה ששילם מדמי החבר.

3. זכויות וחובות של חבר ומועמד לחברות

א.       חבר באגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של האגוד ויהיה קול אחד בכל הצבעה. מועמד לחברות זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית של האגוד אולם ללא זכות הצבעה.

ב.       חבר כשיר להיבחר לכל מוסד ממוסדות האגוד אלא אם כן חלה עליו פסילה לתפקיד מטעם ועדת המשמעת.

ג.        חבר או מועמד לחברות זכאי להשתתף בפעולות האגוד וליהנות מכל השירותים שהאגוד מציע לחבריו.

ד.       הועד המרכזי באשור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. מועמד לחברות ישלם את דמי החבר במלואם.

ה.       פקיעת חברות או פקיעת מועמדות לחברות באגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאגוד מהחבר או מהמועמד לחברות ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו או מועמדותו לחברות.

ו.        חבר או מועמד לחברות חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה. לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות הארגון בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל החבר או המועמד, כבודק פוליגרף.

4.  פקיעת חברות או מועמדות לחברות

"פקיעת חברות ו/או מועמדות לחברות" - החברות או המועמדות לחברות באגוד פוקעת באחד מאלה:

א.         במות החבר או המועמד לחברות.

ב.          בפרישתו מן האגוד על ידי מתן הודעת פרישה לוועד המרכזי.             

ג.          בהוצאתו מן האגוד על ידי האסיפה הכללית ו/או על פי הצעת הוועד המרכזי כאשר החבר או המועמד לחברות לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

ד.          בהוצאתו מן האגוד על פי פסק דין של ועדת המשמעת כאמור  בתקנון זה.

ה.         בהחלטה של הועד המרכזי להשעות חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה כאמור בפרק ד' "חברות" סעיף 5 ו/או כהגדרתם ו/או כנוסחם בתקנון זה.  

ו.           בהחלטת האסיפה הכללית לפי הצעת הועד המרכזי, ובכפוף לסייגים בסעיפים ו'-ז' להלן, להוציא חבר או מועמד לחברות מן האגוד מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר או המועמד לחברות לא שלם לאגוד את המגיע לו ממנו.

(2) החבר או המועמד לחברות לא קיים את הוראות התקנון או החלטה    של האסיפה הכללית.

(3) החבר או המועמד לחברות פועל בניגוד למטרות האגוד.

(4) החבר או המועמד לאגוד הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ז.   לא יציע הוועד המרכזי לאסיפה להוציא חבר או מועמד לחברות מן האגוד  אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.

ח.   לא יציע הוועד המרכזי להוציא חבר או מועמד לחברות מן האגוד מן הטעמים המנויים בסעיף 4 ו' (1), (2), (3), המפורטים לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר או במועמד לחברות ונתן לו זמן סביר לתקן את המעוות.

5.   השעיה זמנית דחופה

א.  חבר או מועמד לחברות שמתנהלת נגדו חקירה של עבירה פלילית או עבירה  

     משמעתית או שמתנהל נגדו משפט או דיון משמעתי בעבירה מעבירות אילו, רשאי הועד המרכזי להשעותו השעיה זמנית מחברותו או ממועמדותו    

     לחברות באגוד עד תום החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי.

ב.  הועד המרכזי לא ישעה כאמור חבר או מועמד לחברות אלא אם שוכנע תחילה, כי העבירה או העבירות המיוחסות לו הן כה חמורות, עד כי המשך  חברותו או מועמדותו לחברות משך זמן החקירה, המשפט, או הדיון    המשמעתי עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות האגוד.

ג.   הושעה חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה כאמור, אסור לו  להשתמש בתואר "חבר או מועמד לחברות באגוד בודקי הפוליגרף בישראל"    או, להציג את עצמו בתור שכזה כל עוד לא בוטלה ההשעיה.

6.  חבר במעמד מיוחד

          הועד המרכזי רשאי לקבל לאגוד חברים במעמד מיוחד העונים על אחד   מהקריטריונים הבאים:

א.    חבר עבר נלווה – חבר אגוד לשעבר שאינו עוסק בפועל בפוליגרף.

ב.    חבר לצמיתות – חבר אגוד שפעל עשרות בשנים לקידום הפוליגרף  והאגוד. ההכרה בחבר לחיים מותנית בהשגת רוב  של 2/3 מחבריהאגוד בעלי זכות הצבעה, שהגיבו להצעה.

ג.     חבר חוץ – בודק פוליגרף העונה על הקריטריונים שבפרק ד' סעיף 1  לתקנון (כשירות לחברות) אך הוא אינו אזרח ישראל ותושב ישראל כנדרש בפרק ההגדרות.

ד.    חבר עמית – אדם שאינו בודק פוליגרף אך עיסוקו נושק לפוליגרף  (כגון: משפטן, חוקר וכיו"ב) ובמסגרת עיסוקו הוא שותף להיבטים       פוליגרפים שונים.

ה.     חבר כבוד – אדם שבפעולתו ובעיסוקו תרם באופן ייחודי למקצוע        הפוליגרף ו/או לאגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

חבר עבר נלווה, חבר לצמיתות, חבר חוץ, חבר עמית וחבר כבוד, יהיו פטורים מתשלום דמי חבר. חבר עבר נלווה, חבר חוץ, חבר עמית וחבר כבוד יהיו רשאים להשתתף בכל דיוני האסיפה הכללית של אגוד בודקי הפוליגרף בישראל, אך לא להשתתף בהצבעות.

פרק ה': הכשרה למקצוע – התמחות

1.  כשירות להירשם כמתמחה

א.     כל אדם רשאי להירשם כמתמחה אם מתקיימת בו "כשירות להירשם כמתמחה" כהגדרתה בתקנון זה.

ב.     במקרים מיוחדים בהם ישנה הצדקה מקצועית, ומטעמים שירשמו, רשאי הוועד המרכזי לוותר על תנאי מהתנאים א'-ד', כולם או מקצתם, ו/או להוסיף תנאים מיוחדים.

ג.     הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, שלא לרשמו כמתמחה על אף כשירותו לפי סעיף א' אם נתגלו עובדות שלאורן סבור הועד המרכזי שהמבקש אינו ראוי לשמש בודק פוליגרף.

2.  בקשה לרישום כמתמחה

א.     הרוצה להתמחות יגיש לוועד המרכזי בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות המוכיחות כי הוא רשאי להירשם כמתמחה ואישור בכתב מאת מאמן הנכון לקבלו כמתמחה.

ב.    עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.

ג.     אושרה בקשתו של המתמחה, יחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת התמחות בפועל או תאריך שבו נתקבלה הבקשה באגוד. הכול לפי התאריך המאוחר יותר.

3.  מאמנים

א.    התמחות תהיה אצל "מאמן"  או "מאמנים" כהגדרתם בתקנון זה, בפיקוחם הישיר ותחת אחריותם המקצועית.

ב.     חובות המאמן מפורטים בנספח לתקנון זה ועליו, בין היתר, לנהל את ההתמחות בכפוף לתקנון על נספחיו.

4.  ביטול הרשאה לשמש כמאמן

א.         הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, לפסול חבר מלהיות מאמן  אם נתקיימו אחד מאלה:

(1)         הוועד המרכזי נוכח שהחבר לא מילא את תפקידו בפועל כמאמן לגבי מתמחה/ים למרות שהתחייב לכך.

(2)         החבר הורשע על ידי ועדת המשמעת של האגוד ולאור הרשעתו סבור הועד המרכזי שאין הוא ראוי לשמש מאמן.

ב.         על פסילת חבר מלהיות מאמן, לפי סעיף 4 א' לפרק זה, רשאי החבר לערער לפני בית הדין לערעורים תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שקיבל לידיו את הודעת הפסילה.

5. תקופת התמחות ובחינות

א.         תקופת ההתמחות תהיה בת שנה  עד שלוש שנים בהתאם להחלטת הועד המרכזי.

ב.         במהלך תקופת ההתמחות על המתמחה לבצע לא פחות מ - 200 בדיקות אשר כמחציתן בדיקות חשודים באירועים ספציפיים וכמחציתן בדיקות סינון תעסוקתיות כהגדרתם בתקנון.

ג.      בתום תקופת ההתמחות על המתמחה המבקש להיות חבר באגוד להוכיח כי נתמלאו בו תנאי ה"כשירות לחברות" כהגדרתן בתקנון.

ד.        בתום תקופת התמחות של לא פחות מ- 6 חודשים ובתנאי שביצע המתמחה בפרק זמן זה לא פחות מ- 50 בדיקות פוליגרף, יהיה המתמחה רשאי להגיש בקשה להתקבל לאגוד כ- "מועמד לחברות"

6. משמעת מקצועית של מתמחים

א.       בתקופת התמחותו ועד להכרעה סופית בדבר קבלתו כחבר באגוד, נתון המתמחה למרותו של האגוד ולסמכות שיפוטו המשמעתי.

ב.       מתמחה יהיה חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה. לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות האגוד בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל המתמחה בתחום התמחותו.

7. מפקח על מתמחים

א.      הועד המרכזי רשאי למנות חבר אגוד לתפקיד מפקח על מתמחים כהגדרתו בתקנון זה.

ב.  המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הוועד המרכזי על טיב התמחותו של מתמחה   ולמטרה זאת יהיה מוסמך לערוך ברור בכתב ובעל פה עם המאמנים והמתמחים.

 

8. איסור הכשרה 

 א.   חבר אגוד לא יכשיר בשום דרך שהיא, לעריכת בדיקות פוליגרף, אנשים   שאינם עומדים בסטנדרטים הבסיסיים שנקבעו כתנאים לקבלה לאגוד בתחומי ההשכלה, הניסיון הקודם ועברם ההתנהגותי, כהגדרתם בתקנון זה.

 ב.   במקרים מיוחדים, מטעמים שירשמו, ומבלי לוותר על הגיון מקצועי סביר,   רשאי הוועד המרכזי, לבקשת חבר אגוד, לוותר על תנאי מן התנאים כאמור   בתקנון זה כולם או מקצתם, וליתן אישור חריג להכשרה.

 ג.    סייג- איסור זה אינו חל על הכשרת בודקים שאינם ישראלים בחו"ל.

 

פרק ו': מוסדות האגוד

1.  האסיפה הכללית

א.       אחת לשנה יכנס הועד המרכזי אסיפה כללית רגילה של חברי האגוד.

ב.     הועד המרכזי רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, והוא חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב – תוך ציון סדר היום של האסיפה הנדרשת – של ועדת הביקורת או של לא פחות מ- ⅓ מכלל חברי האגוד שהם בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית אשר חתמו על הדרישה.

ג.      לא כינס הועד המרכזי אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 30 יום מהיום שהוגשה לו דרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנסה.

ד.      אסיפה כללית היא חוקית אם:

1)   נשלחה לחברי האגוד בעלי זכות הצבעה הודעה על מועד כינוסה ומקומה    ועל סדר היום שלה לפחות 14 יום לפני המועד.

2)   היה נוכח במועד שנקבע לתחילת האסיפה לפחות ⅓ מחברי האגוד   שהם בעלי זכות הצבעה.

ה.     לא היה בזמן שנקבע לכינוס האסיפה מניין חוקי כאמור בסעיף 2) לעיל, ידחה מועד האסיפה בשעה אחת והיא תתקיים ותחשב חוקית בכל מספר של משתתפים כעבור שעה.

ו.         אסיפה הכללית רגילה תקבל דין וחשבון על פעולות הועד המרכזי וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי ובמאזן שהוגשו לפני האסיפה ותחליט אם לאשרם אם לאו. כן תבחר האסיפה הכללית את הועד המרכזי, את ועדת הביקורת ואת בית הדין המשמעתי ותעסוק בכל עניין אחר שנקבע בהודעה על כינוס האסיפה. עניין אחר שלא נכלל בהודעה לא ידון באסיפה אלא אם ¾ (75% ) מהחברים הנוכחים אשר הם בעלי זכות הצבעה, הסכימו שהעניין ידון בה.

ז.         אסיפה כללית שלא מן המניין שכונסה על ידי הועד המרכזי ביוזמתו הוא, תעסוק בכל עניין שנקבע בהודעה על כינוס  האסיפה,  ולא ידון בה עניין אחר אלא אם ¾ (75%) מן החברים הנוכחים ושהם בעלי זכות הצבעה, הסכימו שהעניין ידון בה.

ח.       כל אסיפה כללית תבחר יושב ראש ומזכיר מבין חברי האגוד בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה.

ט.       "דרכי הצבעה" – באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. חבר אגוד רשאי להצביע באסיפה בין בעצמו בהיותו נוכח בה, ובין אם לא נכח בה ובלבד שמסר ו/או העביר ו/או שיגר הודעה מראש ובכתב על אופן הצבעתו [להלן: "מסמך ההצבעה"] והכל אם מסמך ההצבעה הגיע אל מי מחברי האגוד ו/או אל מי מחברי הוועד המרכזי. "מסמך הצבעה" יכול שיהא  בצורת מסמך פיזי לרבות הודעת מדיה אלקטרונית כלשהי (מייל, אינטרנט, מסרון, וכדומה). 

י.         ההצבעה באסיפה הכללית היא פומבית בהרמת יד ואולם, לפי דרישת לא פחות מ-  25% מהחברים הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע, תהא ההצבעה חשאית.

יא.     על אף כל האמור בתקנון זה, רשאי הועד המרכזי להחליט, כי החברים שלא שלמו את דמי החבר המוטלים עליהם עד האסיפה הכללית הרגילה, לא יהיו זכאים להצביע בה, ובלבד שהחלטתם כאמור תיכלל ותכתב במפורש בהודעה על כינוס האסיפה. אי הזכאות להצביע  לא תחול על חבר ששילם את דמי החבר לפני תחילת האסיפה או שניתן לחבר החייב פטור מיוחד על ידי הועד המרכזי.

יב.     החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים אם אין הוראה אחרת בתקנון זה. היו קולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

יג.      יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה הכללית, לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות כן על ידי רוב החברים הנוכחים והזכאים להצביע.

יד.      בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול שיכיל את החלטותיה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי מזכירה ומשנחתם כך יהיה ראיה לכאורה לתוכנו. דין העתק או צלום ממנו, מאושר בידי יושב ראש האסיפה או בידי המזכיר, כדין המקור.

2 . הועד המרכזי

א.       הועד המרכזי הוא המוסד המבצע של האגוד ולו הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה למוסד אחר ממוסדות האגוד.

ב.       הועד המרכזי ימנה 5 חברים מהם 3  מהסקטור הפרטי ו2- מהסקטור הממלכתי – ציבורי.

ג.        למען הסר ספק, מודגש בזאת שחברי הוועד המרכזי מהסקטור הממלכתי-ציבורי, אינם משמשים כנציגיו של הארגון המעסיק אותם.

ד.        הוועד המרכזי יבחר באסיפה הכללית הרגילה עפ"י ההליך המפורט להלן: ראשית, יבחר ע"י כלל החברים, יו"ר הוועד. לאחר בחירתו, יבחרו ארבעת חברי הוועד האחרים, שיהוו יחד עם היו"ר הנבחר את הוועד המלא ובו שניים מהמגזר הציבורי –ממלכתי ושלשה מהמגזר הפרטי.

ה.       עד לכינון הועד המרכזי הראשון ישמשו המייסדים כוועד מרכזי.                                                                       

ו.         אם ייאסר על נציגי הסקטור הציבורי על פי הוראה פנימית שלהם, להימנות על חברי הועד המרכזי יכלול הועד המרכזי 3 נציגים מהסקטור הפרטי.

ז.         בכל הנוגע לפעילות האגוד, חבר יחשב כשייך לסקטור אחד בלבד.   במקרה של ספק בעניין זה יחליט הועד המרכזי אם לראות בחבר כשייך לסקטור הפרטי או המלכתי–ציבורי.

ח.        האסיפה הכללית תבחר מקרב חברי הועד בנוסף ליו"ר הועד, מזכיר שימלא  גם את תפקיד הגזבר. עד לכינון הועד המרכזי הראשון  יבחרו המייסדים יו"ר, גזבר ומזכיר מקרבם.

ט.        הוועד המרכזי יבחר לתקופה של שנתיים.

י.          לא יכהן חבר בתפקיד יו"ר, מזכיר או גזבר למעלה משתי קדנציות רצופות אלא אם זכה לרוב של 75% מקולות הבוחרים באסיפה. אם בהצבעה שנערכה זכה המועמד דנן לרוב רגיל אך לא עבר את מחסום 75% , תערך הצבעה חוזרת ללא מועמדותו, ולאחר שתינתן האפשרות להעמיד מועמדים נוספים.

יא.     הועד המרכזי יכהן מהיבחרו  באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

יב.     כהונתו של חבר הועד המרכזי תבוא לקיצה עם מתן הודעת התפטרות בכתב לוועד המרכזי, או לפי המקרה, עם פרישתו או הוצאתו או השעייתו מהאגוד, או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

יג.      נתפנה מקומו של חבר ועד מרכזי, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של האגוד לכהן כחבר הועד המרכזי עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד מרכזי.

יד.      חבר הועד המרכזי שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר האגוד למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד מרכזי.

טו.    על חברי הועד המרכזי למלא בנאמנות תפקידיהם ולפעול לטובת האגוד במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה והועד המרכזי שנתקבלו כדין.

טז.    הועד המרכזי רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה אליהן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

יז.       החלטות הועד המרכזי יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים, לא תתקבל ההצעה. החלטת כל חברי הועד המרכזי פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המרכזי, במקרה זה, יחתמו חברי הועד המרכזי על המסמך המכיל את ההחלטה שהתקבלה שלא בישיבת הועד.

יח.  הועד המרכזי ינהל ספרי פרוטוקולים בהם ירשמו פרוטוקולים מישיבותיו והחלטותיו. כל חבר אגוד רשאי בכל עת סבירה לעיין בספרי הפרוטוקולים.

יט.  ערעור על החלטת הועד המרכזי ניתן להעלות באסיפה כללית רגילה או באסיפה שלא מן המניין כאמור בפרק ד' לתקנון זה.

 3. וועדת ביקורת 

א.     כל אסיפה כללית רגילה תבחר בוועדת בקורת שתהיה מורכבת ממספר לא זוגי של חברי האגוד. ואולם, רשאית אסיפה כללית רגילה להחליט ברוב של ⅔ (שני שלישים), כי תפקידי ועדת הביקורת יוטלו על רואה חשבון שיתמנה על ידי הועד המרכזי. משהוחלט כך והתמנה רואה חשבון כאמור, ישמש אותו רואה חשבון כמשמעותה של הועדה בתקנון זה, עד לכינוס האסיפה הכללית הרגילה הבאה.

ב.    ועדת הביקורת תבדוק את ענייניו הכספיים של האגוד ואת  פנקסי החשבונות שלו, ותמליץ לפני האסיפה הכללית הרגילה על אישורם, או על אי אישורם. חבר ועדת בקורת זכאי בכל עת לעיין בפנקסי החשבונות של האגוד ובכל המסמכים המתייחסים אליהם ולקבל מהוועד המרכזי ומכל עובד של אגוד כל ידיעה והסבר הדרושים לו, לדעתו, לבצוע תפקידו כחבר ועדת הביקורת.

ג.     עד לכינון ועדת ביקורת ראשונה יבחרו המייסדים ועדת בקורת זמנית מקרבם.

ד.     הוראות פרק ו' סעיפים קטנים י"א – ט"ו וכן הוראות סעיפים קטנים י"ז –י"ח יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

ה.    לא יכהן אדם כעת ובעונה אחת כחבר הועד המרכזי וכחבר ועדת הביקורת.

פרק ז': אתיקה מקצועית, בתי דין 

1 . כללי אתיקה מקצועית

א.      הועד המרכזי רשאי להכין כללים להבטחת השמירה על רמת אתיקה מקצועית גבוהה על ידי העוסקים בבדיקות פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט. כללים אלה יחייבו את כל חברי האגוד והמועמדים לחברות ואת המתמחים.

ב.     הכללים כאמור, יכנסו לתוקפם אם אושרו על ידי אסיפה כללית רגילה או על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין שתכונס למטרה זו, ברוב של ⅔.

ג.      כל עוד לא שונו, יראו בכללי האתיקה המקצועית המסופחים לתקנון זה, כללים מחייבים  שהתקבלו ואושרו כדין.

2 . הפרת כללי האתיקה מקצועית ו/או  אי מילוי חובה שבתקנון

חבר אגוד ו/או מועמד לחברות  לרבות מתמחה, שלכאורה הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או הפר כל חובה אחרת מאלו המנויות בתקנון זה על נספחיו, יועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי של האגוד.

3 . וועדת משמעת – הרכב, תפקיד וסמכויותענישה.

א.   האסיפה הכללית תבחר חברי אגוד לשמש כחברי וועדת משמעת. הוועדה תמנה שלושה חברים לפחות ולא יותר משבעה חברים לפי העניין, ובכל מקרה תהא מורכבת ממספר אי זוגי.

ב.    חברי הוועדה יבחרו חבר וועד אחד מבניהם שישמש כיושב ראש וועדת המשמעת ואחד נוסף שישמש כסגן יו"ר וועדת המשמעת.

ג.     כל תלונה על הפרת כללי אתיקה מקצועית או על אי מילוי חובה המוטלת על פי תקנון זה על נספחיו כאמור, תידון בפני הרכב של שלושה חברי וועדת המשמעת שייקבעו לכך על ידי היושב ראש, ובהעדרו על ידי סגן יושב ראש ועדת המשמעת, ואלה רשאים לצרף להרכב האמור משפטן מבין חברי האגוד או משפטן חיצוני לאגוד אשר ישמש כיועץ לניהול המשפט.

ד.    ביושבם בדין יקבעו חברי ועדת המשמעת את נוהלי הדין ואת סדר הישיבות וינהגו לפי מיטב מצפונם והבנתם ובלבד שתינתן לנתבע הזדמנות נאותה לעמוד על פרטי התביעה, להביא את ראיותיו ולהשמיע את טענותיו.

ה.   ועדת המשמעת לא תהיה כפופה לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי משפט.

ו.      אין מניעה שחברי ועדת המשמעת, חלקם או כולם, יהיו מבין חברי הוועד.

ז.     החלטות ועדת המשמעת יפורסמו באתר האגוד ללא ציון שמו של המתלונן או הנילון.

ח.   על אף האמור לעיל, החלטת ועדת המשמעת להרחיק חבר משורות האגוד, תפורסם תוך ציון שמו.

4 . תלונות

וועדת המשמעת תטפל בכל תלונה על הפרת כללי האתיקה המקצועית ו/או על כל אי מלוי חובה המוטלת על פי תקנון זה לרבות נספחיו,  שתובא בפניה ביוזמת אדם או גוף אחר כלשהו.

5 . עונשים

מצאה וועדת המשמעת כי חבר או מועמד לחברות או מתמחה, הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או לא מילא כל חובה המוטלת על פי התקנון לרבות נספחיו, מוסמך הוא להטיל על אותו חבר או מתמחה אחד או יותר מהעונשים הבאים:

1. אזהרה.

2. נזיפה.

3. פסילה לשמש בתפקיד במוסדות האגוד לתקופה קצובה.

4. השעיה מהאגוד לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים.

5. הוצאה מהאגוד.

6. קנס כספי.

7. תשלום הוצאות ישירות או עקיפות הכרוכות בטיפול בתלונה.

רשאית וועדת המשמעת להורות לוועד המרכזי לפרסם את פסקה, כולה או מקצתה, בין תוך ציון שמו של החבר או המועמד לחברות או המתמחה, ובין תוך השמטת שמו.

6 . בית דין לערעורים – הרכב וסדרי דין

א.   בית הדין לערעורים יבחר על ידי האסיפה הכללית הרגילה של האגוד ויהיה מורכב מלא פחות משלושה ולא יותר משבעה חברים שלא ימלאו כל תפקיד אחר במוסד ממוסדות האגוד, ובלבד שיהיו בו חבר מן סקטור הפרטי והציבורי גם יחד.

ב.       חברי בית הדין יבחרו אחד מביניהם כיושב ראש ואחד כסגן.

ג.    כל ערעור על החלטה של בית הדין המשמעתי ידון על ידי הרכב של שלושה חברי בית הדין לערעורים שיקבעו על ידי היושב ראש, בהעדרו סגן היושב ראש, ובלבד שבהרכב יהיה חבר מן הסקטור הפרטי ומן הסקטור הציבורי גם יחד. יושב ראש בית הדין, ובהעדרו סגן יושב ראש בית הדין, רשאים לצרף להרכב בית הדין חבר מחברי האגוד או מחוץ לאגוד שישמש כיועץ לניהול המשפט.

ד.   ביושבם בדין ינהגו חברי בית הדין לערעורים לפי מיטב מצפונם והבנתם, יקבעו את נוהלי הדיון וסדר הישיבות ויאפשרו לצדדים להשמיע את טענותיהם.

ה.   בית הדין לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט.

ו.    האסיפה הכללית רשאית להחליט לגופו של מקרה כי היא תשב כבית דין לערעורים במקרה ספציפי. אם מספר החברים באותה אסיפה, ביושבה כבית דין לערעורים, יהיה זוגי, יושמט אחד מהחברים בהגרלה, לפני הכרעת הדין.  

 

7 . ערעור

א.    בית הדין לערעורים ידון בכל ערעור על החלטה וועדת המשמעת שיונח בפניו ו/או יוגש על ידי מי מן הצדדים, כולם ו/או חלקם, ככל שיש להם נגיעה לעניין. 

ב.     כתב הערעור יוגש בכתב למזכיר האגוד תוך 45 יום מהיום שנודע לצדדים על החלטה של בית הדין המשמעתי נשוא הערעור.

ג.      עם קבלת כתב הערעור, יעביר המזכיר אל יושב ראש בית הדין לערעורים ובהעדרו, אל סגן יו"ר ביה"ד, בצירוף תיק וועדת המשמעת.

ד.     במקרים בהם הצפי הוא שהערעור ישמע בפני האסיפה הכללית בשבתה כבית דין לערעורים, עפ"י פרק ז' סעיף 6. ו',  תזומן אסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין שתיוחד לכך, והחומר הרלבנטי יועבר לחברים.

8.   דיון משמעתי ודיון פלילי

א.    דיון משמעתי לפי תקנון זה אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל. דיון פלילי לא יעכב דיון משמעתי בכפוף לפסקה ב' בסעיף זה .

ב.     הואשם בפלילים חבר האגוד או מועמד לחברות לרבות מתמחה בשל מעשה או מחדל המשמש עילה לדיון בפני וועדת המשמעת לפי תקנון זה על נספחיו, רשאית וועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בפלילים.

פרק ח': שינוי תקנון, פרוק האגוד מרצון  

 

1.  שינוי תקנון
תקנון זה ניתן לשינוי מכוח החלטה של אסיפה כללית שלא מן המניין, ובלבד שנוסח השינויים שיעמדו להכרעה באסיפה כללית זו צורף להודעה על מועד כינוסה ומקומה והשינויים יאושרו על ידי 75% של חברי האגוד בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה ומשתתפים בהצבעה.

2 .  פרוק מרצון
 האגוד יתפרק מרצון אם יוחלט על כך מכוח החלטת אסיפה כללית שישתתפו בה לפחות 75% של החברים הרשאים להצביע ובלבד שהצעת הפרוק צוינה בהודעה על מועד האסיפה הכללית ועל מקומה שכאמור נשלחה לכל חברי האגוד לפחות 21 ימים מראש, ושההחלטה נתקבלה על ידי לפחות ⅔ מהחברים בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה ומשתתפים בהצבעה. יוחלט על פרוק האגוד כאמור, תחליט האסיפה הכללית גם על דרכי הפרוק והשימוש שייעשה ברכוש האגוד שיוותר, אם ייוותר, לאחר  סילוק כל התחייבויותיו.

נספחים לתקנון מרץ 2014

מובאים בזאת להלן הנספחים לתקנון מרץ 2014. דינם של הנספחים הנ"ל, כדין התקנון לכל דבר וענין.

נספח א': ראיון הכניסה לאגוד

א.       מטרת ראיון הכניסה הוא לאמת את יכולותיו המעשיות של המועמד לחברות ואת שיקול דעתו המקצועי והאתי בבואו לבצע בדיקות פוליגרף. את הראיון יבצעו לפחות שני מראיינים אך לא יותר מחמישה. הוועד רשאי למנות חברים שאינם חברי הוועד כמראיינים בכל מקרה לגופו, אך בכל ראיון קימת חובת נוכחות של חבר וועד אחד לפחות.  

ב.       בין השאר יוצגו למועמד לחברות  5 עד  10 אירועים שונים (כמות האירועים שייוצגו נתונה להחלטת ועדת קבלת חברים ובכפוף לאופן ההכשרה של המועמד) בהם יתבקש המועמד להסביר באיזה אופן יבצע את בדיקות הפוליגרף במקרים המוצגים. המועמד יפרט את המידע הדרוש לבדיקה, את ההכנות שיעשה, את האופן בו ייגש לנבדק, יפרט את שאלות הבדיקה (רלוונטיות והשוואה) וכיצד יציינן את הבדיקה.

ג.        הראיון יכלול גם התמודדות עם דילמות אתיות שיהיו גלומות באותם אירועים או שיוצגו בנפרד.

ד.       בנוסף יידרש המועמד להציג 5 עד 10 גיליונות בדיקה ותרשימי בדיקות פוליגרף אותן ערך בעבר.

ה.       ראיון הכניסה יתועד על ידי עורכי הראיון ויכלול פרוטוקול הכולל את שמות הנוכחים, מועד ביצוע הראיון ותוכנו ועליו לשקף את שהתבצע במהלכו.

נספח ב': חובות המאמן כלפי המתמחה

א.        זמינות להתדיינות בשאלות מקצועיות.  

ב.        בכפוף לזמינותו של המתמחה, על המאמן לאפשר סיום ההתמחות בפרק זמן שבין שנה לשלוש שנים.  

ג.         על המאמן מוטלת החובה לפקח על ההתמחות בהיבטים שיפורטו להלן  בסעיף ניהול התמחות, ולאחר מכן לדווח למתמחה את מסקנות תצפיתו, תוך מתן הסבר מפורט לגבי הטעון תיקון.

ד.        מחובתו של המאמן לעקוב אם המתמחה תיקן את הטעון תיקון.

ה.        במקרה בו בדיקות ההתמחות נערכות במסגרת ובשם מכון הפוליגרף של המאמן, ישלם המאמן למתמחה שכר שיוסכם ביניהם  בעבור ביצוע הבדיקות. (ראה גם סעיף ניהול התמחות בהיבטים הרלבנטיים).

ו.         במידה והמאמן חש שאין ביכולתו לבצע את המוטל עליו, בין אם זה עקב מגבלות אובייקטיביות או עקב תקשורת לקויה עם המתמחה, חובה עליו להודיע על כך למתמחה ולוועד המרכזי.

נספח ג' : ניהול התמחות

א.        המאמן יפקח על יכולות המתמחה בהיבטים הבאים:
§         קיום הלימה בין פרטי האירוע לשאלות הבדיקה (רלוונטיות והשוואה)
§         נאותות השיחה המקדימה לבדיקה בהיבטים של יחס לנבדק, יצירת אמון, קבלת הפרטים הנדרשים (אישיים, רפואיים, פרטי האירוע), הסבר על הפוליגרף, הכנה לבדיקה –             המעקב יעשה באמצעות טמ"ס או הקלטות וידאו ו/או אודיו.
§         ניסוח שאלות הבדיקה (שפה, סדר הצגת הדברים).
§         נאותות ניהול הבדיקה – המעקב יעשה באמצעות טמ"ס או הקלטות וידאו ו/או אודיו.
§         קיום פוסט טסט וקבלת תגובות מהנבדק.
§         נאותות ניתוח התרשים וציינון.
§         נאותות ניסוח דו"ח מימצאים.

ב.        בתום כל בדיקת התמחות יסכם המאמן את ביצועי המתמחה בטופס ייעודי  מיוחד של "א.פ.י." שישמר אצלו. עותק מסיכום זה יימסר למתמחה.

ג.         בתום ההתמחות או לאחר שהופסקה, על המאמן למלא דו"ח מסכם של ההתמחות בטופס ייעודי של א.פ.י. שישמר אצלו עם העתק למתמחה. הטופס יכלול את הפרטים הבאים :

§         כמות הבדיקות עליהן פיקח.
§         סוג הבדיקות עליהן פיקח.
§         משך ההתמחות.
§         חוות דעתו על כל סעיף מסעיפי המשנה המפורטים בסעיף א'.
§         התרשמותו מיכולתו המקצועית של המתמחה.
§         התרשמותו מרמתו האתית / מוסרית של המתמחה.
§         נקודות הטעונות שיפור אצל המתמחה.
§         חוות דעתו אם המתמחה מתאים באישיותו לשמש כבודק פוליגרף
§         חוות דעתו אם המתמחה ראוי להיות מצורף כחבר לאגוד.

ד.        המאמן רשאי להעסיק את המתמחה בעריכת בדיקות אצל ובשם מכון הפוליגרף של המאמן, וישלם לו שכר שיוסכם ביניהם.
ה.        בדיקות ההתמחות יכולות לכלול בדיקות בלתי תלויות במכונו של המאמן.    

במקרה כזה  רשאי המאמן לגבות מהמתמחה תשלום עבור האימון.

 כללי אתיקה מקצועית

1.        לכל המונחים בכללים אלה תהיה משמעות זהה לזו בתקנון .

 1. כללים אלה חלים הן על חברי האגוד, הן על מועמדים והן על מתמחים בשינויים המחויבים על פי המקרה ושלושתם יכונו להלן, לשם הקיצור, "חבר ".
 2. אחריותו המקצועית הראשונית של החבר היא לגילוי האמת והוא יפעל להשגתה תוך הקפדה על רמה גבוהה של התנהגות מקצועית, מוסרית ואתית .
 3. חבר ישמור על כבוד המקצוע של בדיקת פוליגרף וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע .
 4. בביצוע עבודתו יפעל חבר בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי.
 5. חבר לא יפרסם פרסום מטעה או לא נכון, בהקשר לעיסוקו בפוליגרף .
 6. חבר ימנע מלהביע בפומבי כל ביקורת על חבר אחר של האגוד, אלא אם נדרש לעשות כן על פי חוק .
 7. על כל חבר לפעול לפי מיטב יכולתו לקידום מטרותיו של האגוד .
 8. א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף כאשר יש לו או כאשר צריך להיות לו יסוד סביר להאמין כי על הנבדק הופעל איום או אונס להיבדק .  ב. לפני הבדיקה כל חבר חייב לקבל בכתב את הסכמתו של הנבדק להיבדק.
 9. א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף בעל שלושה ערוצים לפחות, ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו ווסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור .
  ב. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף שכויל על פי הוראות היצרן .
 10. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אם יש לו יסוד להאמין שהנבדק אינו כשיר מבחינה גופנית או נפשית להיבדק .
 11. חבר לא ייתן חוות דעת לגבי אמיתות תשובתו של הנבדק לשאלה שבדיון אלא אם כן השאלה הוצגה לפחות שלוש פעמים (בנוסח אחד או במספר נוסחים) במהלך בדיקת הפוליגרף .
 12. התבקש חבר לבצע בדיקת פוליגרף וידוע לו כי הנבדק כבר עבר בדיקת פוליגרף אחת או יותר לפני כן באותו נושא ינהג כדלקמן :-
  א. ידרוש מהנבדק לפני ביצוע הבדיקה את כל החומר הקשור בבדיקות הקודמות .
  ב. לא המציא הנבדק את החומר הנדרש, יבצע החבר את הבדיקה אך יציין במפורש בחוות דעתו כי למיטב ידיעתו עבר הנבדק בדיקה קודמת, כי הוא נדרש להמציא לחבר את החומר הנוגע לבדיקה זו וכי לא נענה לדרישה .
 13. חבר יקיים את ההנחיות המקצועיות שיקבעו מפעם לפעם ע"י הועד המרכזי ו/או האסיפה הכללית .
 14. חבר ישמור את רישומי הבדיקות, כולל תכתובות והערות, פרק זמן של חמש שנים לפחות .
 15. במתן שרות מקצועי, יקפיד החבר על נכונות המידע וימסור בכנות בחוות דעתו את כל הידיעות הנוגעות לעניין .
 16. חבר ימסור חוות דעת רשמית באשר לאמיתות תשובות הנבדק לשאלות שבדיון אך ורק על סמך בדיקת פוליגרף שביצע באופן אישי. בכל מסמך של חוות דעת על בדיקת פוליגרף יש לציין במפורש את שם הבודק שערך אותה .
 17. לא ייתן חבר שרות מקצועי בעניין אשר הוא מעוניין בו באופן אישי, הן במישרין והן בעקיפין .
 18. חבר שביצע בדיקה לפי בקשת לקוח לא יבצע ביודעין בדיקה עבור אחר באותו עניין במידה שלקוחו והאחר הנם בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין, אלא אם ניתנה הסכמת הצדדים לדבר .
 19. לא ישתמש חבר במידע חסוי שהגיע אליו תוך מתן שרות מקצועי אלא למען אותם בני אדם שלהם הוא נותן את שירותו המקצועי .
 20. חבר ייתן שרות מקצועי רק תמורת שכר ושכרו יינתן רק בכסף ולא בשווה כסף או בכל דבר אחר .
 21. לא יקבע חבר את שכרו לפי תוצאותיו של העניין שלגביו ניתן השרות .
 22. חבר לא ייתן, במישרין או בעקיפין, לכל אדם כל תמורה, עמלה, דמי תווך או חלק משכרו עבור השגת עבודה מקצועית .
 23. חבר יהיה רשאי לעכב תחת ידו מסמכים שהגיעו לידיו תוך כדי מתן השרות המקצועי לשם הבטחת שכרו .
 24. חבר לא יעשה פעולות, בין במישרין ובין בעקיפין, שיש בהן תחרות בלתי הוגנת או רכישת לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע .
 25. א. לא יעסוק חבר במקצועו בשותפות עם אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באגוד, אלא באישור הועד המרכזי, ולא ישתף במישרין או בעקיפין אדם כזה בהכנסותיו בעד שרותיו. אולם, מותר לעשות שותפות עם אשתו וצאצאיו ולהקצות מהכנסות משרד של חבר שנפטר לאלמנתו ולתלויים .
  ב. על אף האמור בסעיף א' לסעיף זה, יהא חבר רשאי לשתף ברווחיו אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באגוד, גם אם אינו בן זוגו או צאצאו, בתנאי שהשותפות תאושר ע"י בית הדין המשמעתי ובהתאם לקביעותיו .
 26. החלטת בית הדין המשמעתי לפי סעיף זה ניתנת לערעור בדרך הקבועה בתקנון .
 27. חבר הנדרש ע"י לקוח או נבדק להביע דעתו לגבי בדיקה ו/או חוות דעת של חבר אחר עבורו, יעשה זאת רק לאחר שקיבל הסכמתו של החבר האחר מראש. אם לא תינתן הסכמה כאמור, תועבר דרישת הלקוח או הנבדק לוועד המרכזי שימנה לצורך זה ועדה מקצועית אד-הוק .
 28. במקרה של ברור או תלונה נגד חבר, יעמיד החבר את כל החומר הרלבנטי המצוי תחת ידו לעיון הגורם המברר מטעם האגוד. להוציא מקרים בהם יוברר שיהא בכך משום פגיעה בסודיות או בפרטיות של מוסד או אדם שהיה מעורב כמעסיק, לקוח או נבדק בנושא המבורר .
 29. בכל עניין מקצועי יגלה חבר יחס חברי כלפי חברו אתו הוא בא במגע ולא ימנע מחברו כל הקלה שאין בה כדי לפגוע בעניינו של הלקוח ויגלה ברבים יחס של כבוד כלפי חברו למקצוע .
 30. נתמנו שני חברים לתת שרות מקצועי בקשר לעניין מסוים, ישתפו החברים פעולה ביניהם וכל אחד יגיש עזרה לרעהו במידה שלא תפגע בעניין של לקוחו .
 31. חבר לא יציין על ניירות משרדו או על ניירות חוות הדעת :
  א. תואר כלשהו שאינו אקדמי או תואר של מכון או מוסד שאינו מוכר על ידי הועד המרכזי .
  ב. כישורים כלשהם שאינם קשורים עם מקצוע בדיקת הפוליגרף .

נוהל טיפול בתלונה

 1. תלונה תטופל רק במקרה שהנילון הינו חבר או מועמד לחברות באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל (להלן: ה"איגוד") או במקרה בו הנילון הגיש בקשה להתקבל כחבר ב"איגוד".
 1. תלונה תטופל אך ורק כאשר היא מגיעה בכתב וחתומה (במכתב, בפקס, בדוא"ל). תלונה אנונימית או בע"פ לא תטופל בידי ה"איגוד".
 1. הגיעה תלונה באחת מהדרכים הנ"ל, יעביר מקבל התלונה את תוכן התלונה והעתק ממנה לידיעת כל חברי הועד המרכזי של ה"איגוד".
 1. חברי הועד המרכזי, בהתייעצות עם היועמ"ש יבחנו ויבדקו אם נושא התלונה מהווה חריגה מכללי האתיקה המקצועיות ו/או חריגה מההנחיות המקצועיות שנקבעו בתקנון האיגוד.
 1. חברי הועד המרכזי, יעבירו לנילון את העתק התלונה ויבקשו ממנו התייחסות פרטנית בכתב לא יאחר מ-10 ימי עבודה.

         במקביל תועבר הודעה כתובה למתלונן כי התלונה בבדיקה ובסיומה נודיע את תוצאותיה.

 1. במידה ועולה בתלונה חשד לכאורה של עבירה פלילית, תימסר הודעה למתלונן כי באפשרותו להפנות את התלונה לגורמי אכיפה רלוונטיים וכי התלונה לא תטופל בידי "האיגוד". העתק הודעה זה תועבר לנילון.
 1. במידה ועולה מן התלונה, חשד לכאורה של חריגה מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו בתקנון ה"איגוד" ו/או חריגה מההנחיות המקצועית של ה"איגוד", תועבר התלונה לידי ועדת המשמעת של ה"איגוד".
 1. חבר ועדת המשמעת שיכהן כיו"ר הועדה, יעדכן את שאר חברי ועדת המשמעת ויקבע מועדים לישיבות כולל זימון המתלונן והנילון במידת הצורך.
 1. ועדת המשמעת תגיש את מסקנותיה והחלטותיה לחברי הועד המרכזי, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת ההודעה.

         יו"ר "האיגוד" יידע בכתב את המתלונן והנילון בדבר מסקנות ועדת המשמעת וכן יעדכן