איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A
 1. לכל המונחים בכללים אלה תהיה משמעות זהה לזו בתקנון.
 2. כללים אלה חלים הן על חברי האגוד, הן על מועמדים והן על מתמחים בשינויים המחויבים על פי המקרה ושלושתם יכונו להלן, לשם הקיצור, "חבר".
 3. אחריותו המקצועית הראשונית של החבר היא לגילוי האמת והוא יפעל להשגתה תוך הקפדה על רמה גבוהה של התנהגות מקצועית, מוסרית ואתית.
 4. חבר ישמור על כבוד המקצוע של בדיקת פוליגרף וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.
 5. בביצוע עבודתו יפעל חבר בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי.
 6. חבר לא יפרסם פרסום מטעה או לא נכון, בהקשר לעיסוקו בפוליגרף.
 7. חבר ימנע מלהביע בפומבי כל ביקורת על חבר אחר של האגוד, אלא אם נדרש לעשות כן על פי חוק.
 8. על כל חבר לפעול לפי מיטב יכולתו לקידום מטרותיו של האגוד.
 9. בדיקת הפוליגרף מותנית בהסכמתו החופשית של הנבדק להבדק, אי לכך:
  א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף כאשר יש לו או כאשר צריך להיות לו יסוד סביר להאמין כי על הנבדק הופעל איום או אונס להיבדק.
  ב. לפני הבדיקה כל חבר חייב לקבל בכתב את הסכמתו של הנבדק להיבדק
 10. מכשור מחייב:
  א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף בעל שלושה ערוצים לפחות, ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו ווסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור.
  ב. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף שכויל על פי הוראות היצרן.
 11. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אם יש לו יסוד להאמין שהנבדק אינו כשיר מבחינה גופנית או נפשית לעשות את הבדיקה.
 12. חבר לא ייתן חוות דעת לגבי אמיתות תשובתו של הנבדק לשאלה שבדיון אלא אם כן השאלה הוצגה לפחות שלוש פעמים (בנוסח אחד או במספר נוסחים) במהלך בדיקת הפוליגרף.
 13. התבקש חבר לבצע בדיקת פוליגרף וידוע לו כי הנבדק כבר עבר בדיקת פוליגרף אחת או יותר לפני כן באותו נושא ינהג כדלקמן:-
  א. ידרוש מאת הנבדק לפני ביצוע הבדיקה את כל החומר הקשור בבדיקות הקודמות.
  ב. לא המציא הנבדק את החומר הנדרש, יבצע החבר את הבדיקה אך יציין במפורש בחוות דעתו כי למיטב ידיעתו עבר הנבדק בדיקה קודמת, כי הוא נדרש להמציא לחבר את החומר הנוגע לבדיקה זו וכי לא נענה לדרישה.
 14. חבר יקיים את ההנחיות המקצועיות שיקבעו מפעם לפעם ע"י הועד המרכזי ו/או האסיפה הכללית.
 15. חבר ישמור את רישומי הבדיקות, כולל תכתובות והערות, פרק זמן של חמש שנים לפחות.
 16. במתן שרות מקצועי, יקפיד החבר על נכונות המידע וימסור בכנות בחוות דעתו את כל הידיעות הנוגעות לעניין.
 17. חבר ימסור חוות דעת רשמית באשר לאמיתות תשובות הנבדק לשאלות שבדיון אך ורק על סמך בדיקת פוליגרף שביצע באופן אישי. בכל מסמך של חוות דעת על בדיקת פוליגרף יש לציין במפורש את שם הבודק שערך אותה.
 18. לא ייתן חבר שרות מקצועי בעניין אשר הוא מעוניין בו באופן אישי, הן במישרין והן בעקיפין.
 19. חבר שביצע בדיקה לפי בקשת לקוח לא יבצע ביודעין בדיקה עבור אחר באותו עניין במידה שלקוחו והאחר הנם בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין, אלא אם נתנה הסכמת הצדדים לדבר.
 20. לא ישתמש חבר במידע חסוי שהגיע אליו תוך מתן שרות מקצועי אלא למען אותם בני אדם שלמענם הוא נותן את שירותו המקצועי.
 21. חבר ייתן שרות מקצועי רק תמורת שכר ושכרו יינתן רק בכסף ולא בשווה כסף או בכל דבר אחר.
 22. לא יקבע חבר את שכרו לפי תוצאותיו של העניין שלגביו ניתן השרות.
 23. חבר לא ייתן, במישרין או בעקיפין, לכל אדם כל תמורה, עמלה, דמי תווך או חלק משכרו עבור השגת עבודה מקצועית.
 24. חבר יהיה רשאי לעכב תחת ידו מסמכים שהגיעו לידיו תוך כדי מתן השרות המקצועי לשם הבטחת שכרו.
 25. חבר לא יעשה פעולות, בין במישרין ובין בעקיפין, שיש בהן תחרות בלתי הוגנת או רכישת לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
 26. שותפויות : 
  א. לא יעסוק חבר במקצועו בשותפות עם אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באיגוד, אלא באישור הועד המרכזי, ולא ישתף במישרין או בעקיפין אדם כזה בהכנסותיו בעד שרותיו. אולם, מותר לעשות שותפות עם אשתו וצאצאיו ולהקצות מהכנסות משרד של חבר שנפטר לאלמנתו ולתלויים.
  ב. על אף האמור בסעיף א' לסעיף זה, יהא חבר רשאי לשתף ברווחיו אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באגוד, גם אם אינו בן זוגו או צאצאו, בתנאי שהשותפות תאושר ע"י בית הדין המשמעתי ובהתאם לקביעותיו.
 27. החלטת בית הדין המשמעתי לפי סעיף זה ניתנת לערעור בדרך הקבועה בתקנון.
 28. חבר הנדרש ע"י לקוח או נבדק להביע דעתו לגבי בדיקה ו/או חוות דעת של חבר אחר עבורו, יעשה זאת רק לאחר שקיבל הסכמתו של החבר האחר מראש. אם לא תינתן הסכמה כאמור, תועבר דרישת הלקוח או הנבדק לועד המרכזי שימנה לצורך זה ועדה מקצועית אד-הוק.
 29. במקרה של ברור או תלונה נגד חבר, יעמיד החבר את כל החומר הרלבנטי המצוי תחת ידו לעיון הגורם המברר מטעם האגוד. להוציא מקרים בהם יוברר שיהא בכך משום פגיעה בסודיות או בפרטיות של מוסד או אדם שהיה מעורב כמעסיק, לקוח או נבדק בנושא המבורר.
 30. בכל עניין מקצועי יגלה חבר יחס חברי כלפי חברו אתו הוא בא במגע ולא ימנע מחברו כל הקלה שאין בה כדי לפגוע בעניינו של הלקוח ויגלה ברבים יחס של כבוד כלפי חברו למקצוע.
 31. נתמנו שני חברים לתת שרות מקצועי בקשר לעניין מסוים, ישתפו החברים פעולה ביניהם וכל אחד יגיש עזרה לרעהו במידה שלא תפגע בעניין של לקוחו.
 32. חבר לא יציין על ניירות משרדו או על ניירות חוות הדעת:-
  א. תואר כלשהו שאינו אקדמי או תואר של מכון או מוסד שאינו מוכר על ידי הועד המרכזי.
  ב. כישורים כלשהם שאינם קשורים עם מקצוע בדיקת הפוליגרף.