איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

הנחיות מקצועיות

עדכון  -  19 ינואר 2019


 מטרה: קובץ זה כולל בתוכו הנחיות מקצועיות  לבודק פוליגרף, שנוסחו על ידי הועד המרכזי ואומצו על ידי האסיפה הכללית של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל מתוך מטרה למסד את הנורמות לפעילות מקצועית בענף. קובץ זה יעודכן מעת לעת בשינויים ותוספות בהתאם לנסיבות.   

חברי האיגוד מחויבים לפעול על פי ההנחיות אלא אם נאמר במפרש לגבי הנחיה מסוימת שהיא בגדר המלצה בלבד.
 
פרק א' – הגדרות
 
כללי: לכל המונחים בהנחיות הנ"ל תהיה משמעות זהה לזו שבתקנון האיגוד.  בכל מקום בו נזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 
מכשיר פוליגרף: מכשיר אלקטרוני ו/או מכני המודד ורושם סימולטנית פעילות פסיכופיזיולוגית בשלושה ערוצים לפחות. ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו וסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור.
 
בדיקת פוליגרף: בדיקה המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ואמרותיו של הנבדק ו/או לגלות מידע או המצאות מידע אצל הנבדק וזאת בהסתמך על תגובותיו הפסיכופיזיולוגיות של הנבדק שנרשמו במהלך הבדיקה באמצעות מכשיר הפוליגרף.
 
נבדק: אדם שעובר בדיקת פוליגרף.
 
בודק פוליגרף: אדם שעיסוקו המלא או החלקי, הינו או היה, בדיקות פוליגרף וככל שהדבר נוגע למסמך זה, הוא חבר או חבר מועמד של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל, או בודק המצוי בהליך חניכה מוכר על ידי האיגוד.

 
פרק ב' – תנאים מקדמיים לעריכת בדיקות פוליגרף
 
א. בודק פוליגרף ימנע מעריכת בדיקת פוליגרף אם נתקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:       

     1. הינו בעל זיקה אישית לנבדק העלולה לכאורה להשפיע על מהלך הבדיקה ו/או על האופן בו עצם עריכת
         הבדיקה יכולה להראות כלפי חוץ.
     2 .קיימת אצל הבודק ידיעה ודאית אם הנבדק דובר אמת או שקר בשאלות הבדיקה קודם לעריכתה.

 1. הבודק סובל מכאבים עזים או מעייפות רבה
 2. הנבדק סובל מכאבים עזים או מעייפות רבה
 3. ידוע לבודק שהנבדק נחקר באינטנסיביות עובר לעריכת הבדיקה.
 4. הנבדק קטין מתחת לגיל 14.
 5. במקרה של נבדק קטין בין גיל 14 ל- 16 מומלץ לשקול לעומק את הנחיצות וההתאמה לעריכת הבדיקה ובכל מקרה יש צורך בהסכמת ההורים (או אפוטרופוס) בכתב לביצוע הבדיקה.
 6. במקרה של בדיקות ספציפיות תלויות אירוע, אם הנבדק לא קיבל התראה על מטרת ונושא הבדיקה ומועד קיומה  לפחות  6 שעות לפני עריכתה (ובכל מקרה ממליץ הועד המרכזי שתנתן לנבדק התראה מבעוד יום). חריג למגבלה זו הוא עריכת בדיקות פח"ם,
 7. במקרה של בדיקה תקופתית אם הנבדק לא קיבל התראה על מועד וקיום הבדיקה מבעוד יום.
 8. הבודק עבר את הסף העליון של עומס בדיקות יומי לפי הפרוט להלן: ערך כבר ביום הבדיקה חמש בדיקות ספציפיות בנושאים נפרדים לאנשים שונים (או במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות שש בדיקות), או שבע בדיקות מסוג אלימינציה בנושא ספציפי; בדיקות מיון קדם תעסוקתיות ; ו/או בדיקות תקופתיות (או במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות תשע בדיקות); או הרכב כלשהו משני הסוגים יחד שהינו בעל עומס דומה.  
    

פרק ג' – נוהל בדיקת פוליגרף

 
בבדיקת פוליגרף צריך שיתקיימו כל התנאים הבאים: 

 1. שימוש במכשור מחייב - הבודק לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף שהופעל על פי הוראות היצרן והינו בעל שלושה ערוצים לפחות, ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו ווסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור,
 2. תנאים סביבתיים - רצוי שהבדיקה תערך בתנאים סביבתיים המתאימים, מבחינה פסיכולוגית ופיזית, לעריכת בדיקת פוליגרף (כגון: חדר חסום לעיני זרים, בעל חשיפה מינימלית לרעש או גירויים, טמפרטורה ממוצעת וריהוט סביר). בכל מקרה בו יש חריגה מתנאים אלה, על הבודק לציין זאת במפורש.
 1. נוכחות בחדר הבדיקה - למעט הבודק והנבדק, לא נוכח איש בחדר הבדיקה, להוציא מיקרים בהם נעשה שימוש במתורגמן. חריג לכך יכול להיות במקרה של מתלמד או בודק נחנך, ויש לציין זאת במפורש בכתב.
  מודגש בזאת שבשום מקרה אסור שבחדר הבדיקה יהיה נוכח מזמין הבדיקה או אדם הקרוב לנבדק, גם לא כמתורגמן,
 1. הבודק קיבל ממזמין הבדיקה קודם לעריכת הבדיקה את כל פרטי האירוע הרלוונטיים לבדיקה ובירר שאין בידי המזמין פרטים רלוונטיים נוספים.
 1. התבקש חבר לבצע בדיקת פוליגרף וידוע לו כי הנבדק כבר עבר בדיקת פוליגרף אחת או יותר לפני כן באותו נושא ינהג כדלקמן:

      א. ידרוש מהנבדק לפני ביצוע הבדיקה את כל החומר הקשור בבדיקות הקודמות.

      ב. לא המציא הנבדק את החומר הנדרש, יבצע החבר את הבדיקה אך יציין במפורש בחוות דעתו כי למיטב

          ידיעתו עבר הנבדק בדיקה קודמת, כי הוא נדרש להמציא לחבר את החומר הנוגע לבדיקה זו וכי לא נענה

          לדרישה.

     ג. לא יערוך חבר בדיקת פוליגרף באם ידוע לו שהנבדק עבר כבר בדיקה בנושא זה שלוש פעמים או יותר.

         אלא במקרים חריגים שינומקו בכתב.

 1. בודק לא יערוך בדיקה בביתו של הנבדק, או של מזמין הבדיקה אלא במקרים של מעצר בית או מקרים שבשל מגבלות גופניות הנבדק אינו יכול לצאת מביתו.
 2. הבודק זיהה את הנבדק על ידי מסמך מזהה ובהעדרו על ידי מזמין הבדיקה או בא כוחו או בדרך אחרת. על הבודק לתעד את הזיהוי ולציין זאת בדו"ח הסופי.
 3. הבודק קיבל מהנבדק את פרטי הזיהוי ופרטיו האישיים.
 4. הבודק בירר אצל הנבדק את מצבו הגופני והנפשי, והתרשם שאין מניעה לבודקו, בכפוף לקריטריונים העקרוניים הבאים:
   א . מצבו הגופני או הנפשי אינו מפריע למהלך הבדיקה (לדוגמא: הצטננות חריפה, שפעת, כאבים, מוגבלות שיכלית, הפרעה נפשית או מוטרדות נפשית משמעותית בנושא שאינו קשור לבדיקה).
   ב.  אין חשש ממשי להחמרה או להתפרצות בעיה רפואית או נפשית אצל הנבדק במהלך הבדיקה או לאחריה עקב המצב הנפשי הכרוך בבדיקה (לדוגמא: התקף לב, אסטמה, אפילפסיה וכיו"ב).
   ג.  היה ובמהלך הבדיקה אובחנו תגובות פיזיולוגיות חריגות המחשידות להתפרצות בעייה רפואית, יפסיק הבודק לאלתר את הבדיקה.
 5. הנבדק הביע בפני הבודק את הסכמתו להיבדק מרצונו הטוב והחופשי ואף חתם על כך וכמו כן מסר שלא הופעלו עליו ו/או על מקורביו איומים על מנת שייבדק.
 6. הבודק שמע מהנבדק את גירסתו ביחס לנושא הבדיקה.
 7. הבודק הסביר לנבדק את המהלך הכולל של הבדיקה
 8. הבודק הסביר לנבדק, כללית, את עקרונות האיבחון של מכשיר הפוליגרף.
 9. הבודק ניסח את שאלות הבדיקה בהסכמת הנבדק ובהתאמה ללשונו ולרמת הבנתו ובכפוף למטרת הבדיקה.
 10. הבדיקה תתבצע תוך שימוש בטכניקת בדיקה המעוגנת בספרות מקצועית ו/או בהגיון מקצועי.
 11. הבודק השתמש בבדיקה במכשיר פוליגרף כהגדרתו בהנחיות אלו.
 12. על גבי מדפס הבדיקה ירשמו שם הבודק, שם הנבדק, מועד עריכת הבדיקה והערכים המספריים של התאמת מכשיר הפוליגרף לנבדק בכל אחד משלבי הבדיקה.
 13. הבודק הציג את השאלה הרלוונטית לפחות פעמיים, בשני סבבים לפחות, ובתנאי שנתקבל רישום גרפי ברור וקריא בכל אחת מהפעמים. (מומלץ לערוך  בין שלשה לחמישה סבבים של השאלות).
 14. המרווח האופטימלי שבהצגת שאלות הבדיקה, הינו בין כ- 15 ל- 25 שניות (בהתאמה לנבדק).
 15. כל חריגה במהלך הבדיקה (כגון: תזוזת הנבדק, רעש חיצוני וכיו"ב) תצויין על גבי תרשים הבדיקה.
 16. ככלל מומלץ לבודק לערוך לנבדק "בדיקת הכרות", אולם במקרים מיוחדים מסור הדבר לשיקול דעתו של הבודק, אם לעשות זאת.
 17. הבודק יפענח את תרשים הבדיקה על ידי שימוש בטכניקת ציינון או טכניקת הערכה המעוגנת בספרות המקצועית או בהגיון מקצועי. פיענוח התרשים צריך להיות מתועד בכתב.
 18. לא יאפשר חבר להכניס אמצעי צילום, האזנה או הקלטה לחדר הבדיקה במהלך בדיקת  פוליגרף, מטעם מישהו מהמעורבים. אלא בהסכמת כל הגורמים המעורבים או הוראה חוקית.

 
פרק ד' – נוהל דיווח ממצאי בדיקת פוליגרף

 

 1. חבר לא ייתן חוות דעת לגבי אמיתות תשובתו של הנבדק לשאלה שבדיון אלא אם כן השאלה הוצגה לפחות פעמיים/שלש (בנוסח אחד או במספר נוסחים) במהלך בדיקת הפוליגרף.
 2. בכל דיווח על ממצאי בדיקת הפוליגרף יצוין שמו של הבודק שביצע את הבדיקה בפועל בדו"ח ולא רק שם המכון.
 3. בודק פוליגרף או מי מטעמו ידווח על ממצאי הבדיקה:

        א.  אך ורק למזמין הבדיקה ו/או לנבדק או למי שימונה לכך על ידי המזמין ו/או הנבדק.

        ב.  במקרה בו הממצא לא ידווח ישירות לנבדק, יודיע הבודק למזמין הבדיקה, כי על פי דין הוא מחויב

              למסור את הממצא כהוויתו לנבדק.
 
    4.  במידה והבודק נתבקש על ידי המזמין לדווח את מימצאי הבדיקה לגורם נוסף, שאינו גורם ממלכתי,
         יעשה הדבר רק באישורו של הנבדק.

    5.  למעט כל השאלות הרלוונטיות לא יפורטו בדו"ח הבדיקה שאלות אחרות.
    6.  למעט מידע רלוונטי לנושא הבדיקה, ובכפוף לדרישות הדיווח על פי חוק ונוהל, חל איסור בדיווח על
         מידע שנמסר מפי הנבדק במהלך בדיקת הפוליגרף, ללא אישורו.

    7. הבודק ינקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת סודיות. הדבר כולל אבטחת כל מידע הנוגע לבדיקה
         ו/או כל מידע שהגיע לבודק לפני, במהלך ולאחר הבדיקה מפי המזמין ו/או מפי הנבדק ו/או מפי כל
         גורם אחר.


פרק ה' – השתלמויות מקצועיות
 

     1. למען שמירה על רמה מקצועית עדכנית, של הבודקים, מחויב  כל חבר בשעות השתלמות מקצועית בהיקף
         שייקבע מעת לעת על ידי הוועד המרכזי והאסיפה הכללית.

 1. ההשתלמויות כוללות הרצאות ותרגולים שיתנהלו בכנסים השנתיים והתקופתיים ביוזמת הוועד. אולם השתלמויות מחוץ לאיגוד בתחומים משיקים, יכולות לזכות להכרה על ידי הוועד אם וכאשר יובא הדבר בפניו..
 2. רמת המקצועיות של החברים כפרטים והאיגוד כגוף מאגד ומייצג מותנה במידה רבה באימוץ נושא ההשתלמויות, אשר על כן יש לראות בכך משום הנחיה מקצועית שיש לקיימה למרות שהיא פחות נקודתית מההנחיות האחרות.